രാജ്യസ്നേഹികൾക്ക് എന്റെ പുതുവർഷ സന്ദേശം

നമ്മുടെ ശബ്ദം മനുഷ്യരാശിയുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം, അല്ലാതെ ഒരു മതത്തിനും വേണ്ടിയാകരുത്.

യുവാക്കളെയും രാജ്യത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് തീവ്രവാദ ശക്തികൾക്കെതിരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു സൈനികനെപ്പോലെ പോരാടണം.

നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ അമ്മയാണ്, ഈ നാട്ടിലുള്ളവർ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്, അതിനാൽ ജാതി-മത-വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം.

പണമില്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി ഉണ്ടാകും, പട്ടിണി ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യർ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും, അതിനാൽ തൊഴിൽ രഹിതരായ യുവാക്കളെ അവരുടെ യോഗ്യതക്കനുസരിച്ച് ജോലി ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കണം.

നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വികസനത്തിനും ഭദ്രതയ്ക്കും വേണ്ടി ഋഷിമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിജിയെപ്പോലുള്ള കർമ്മയോഗികളെ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും നാം തിരിച്ചറിയുകയും മനുഷ്യരാശിയുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം.

ജയ് ഹിന്ദ്

– ഡോ സ്വാമി ഭദ്രാനന്ദ്

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *